اجاره

بیشتر بخوانید

پس از عقد قرارداد و امضای کرایه نامه نوبت به تغییر نام قبوض می رسد.برای به نام کردن قبض آب و گاز نیاز به کارت اقامت ترکیه دارید.این تغییر نام برای انتقال مسئولیت بدهی ها از صاحب قبلی به شما می باشد.نحوه پرداخت اجاره خانه نیز ماهیانه است و بهتر است از طریق حساب بانکی خودتان به حساب صاحب خانه واریز شود  پس از عقد قرارداد و امضای کرایه نامه نوبت به تغییر نام قبوض می رسد.برای به نام کردن قبض آب و گاز نیاز به کارت اقامت ترکیه دارید.این تغییر نام برای انتقال مسئولیت بدهی ها از صاحب قبلی به شما می باشد.نحوه پرداخت اجاره خانه نیز ماهیانه است و بهتر است از طریق حساب بانکی خودتان به حساب صاحب خانه واریز شود

مشاوره رایگان